اختلال واجشناختی و آواشناختی (3)

نظرات [6]

تفاوت های اصلی میان اختلالات تولیدی واجشناختی وآواشناختی
• 1-اختلال تولیدی با مبنای واجشناختی:
• خطاهای تولیدی عمدتاً از نوع جانشینی هستند.
• اشکالات تولیدی بیمار مربوطند به اشکالات معین در مختصه های ممیزه.
• خطاهای تولیدی بیمار می توانند بی ثبات باشند.
• بیمار در تمیز شنیداری آوای مورد خطا اشکال دارد.
• بیمار ممکن است در یک یا چند خطا تصحیح پذیری داشته باشد.
• ساختمان مجرای گفتار بیمار سالم است.
• دیادوکوکنیزیس بیمار در حد طبیعی است.
• حس وادراک دهانی بیمار طبیعی است.
2-اختلال تولیدی با مبنای آواشناختی:
• خطاهای تولیدی عمدتاً از نوع خرابگویی یا حذفی هستند.
• اشکالات تولیدی بیمار ممکن است مربوط باشند به نقائص ساختمانی یا عصبی مشخص و معلوم ویا اختلالات حرکتی غامض و پیچیده.
• خطا های تولیدی بیمار مشخصاً با ثبات هستند
• اکثر بیماران در تمیز خطاها از آواهای هدف توانا هستند و اشکالی ندارند.
• تصحیح پذیری خطا ها مشخصاً اندک است.
• ساختمان مجرای گفتار بیمار ممکن است معیوب باشد.
• دیاکوکنیزیس بیمار ممکن است کند و با اشکال باشد.
• بیمار ممکن است آستریوگنوز دهانی داشته باشد.

ارسال شده توسط:محمود فروزان مهر در تاریخ: یکشنبه 22 آذر‌ماه سال 1388 ساعت 01:13 ب.ظ موضوع:
Rabbit Hole - Translated By Theme Studio - Powered By BlogSky - All rights Reserved